Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden ’t Vitamientje B.V.
 
 
Artikel 1.
Begripsbepalingen
In onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Afnemer: Elke natuurlijke – of rechtspersoon die met Vitamientje een Overeenkomst aangaat, dan wel die om een Offerte van Vitamientje vraagt, dan wel Producten van Vitamientje koopt.
 • Bedieningsgroothandel: Groothandel waarbij de Producten, behoudens uitzonderingen, door de groothandel zelf worden verzameld en bezorgd op een door Afnemer te bepalen plaats.
 • Offerte: Schriftelijk aanbod, al dan niet op verzoek van Afnemer verstrekt, van Vitamientje om tegen een bepaalde prijs een Product te leveren.
 • Overeenkomst: Elke Overeenkomst die tussen Vitamientje en haar Afnemers tot stand komt, alsmede elke aanvulling en wijziging hierop, alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst tussen Vitamientje en haar Afnemers.
 • Producten: Alle door Vitamientje aan Afnemer geleverde goederen waaraan afnemer zich tot koop jegens Vitamientje verbindt. Hieronder zijn begrepen, doch niet beperkt hiertoe:
 • Houdbare producten: Droge kruidenierswaren, non-food, diensten en andere Producten die niet onder het begrip sous-vide, diepvries- of dag- en koelverse producten vallen en non-foodproducten.
 • Dag-, sous-vide en koelverse producten: Producten met een houdbaarheid van enkele dagen, zoals – doch niet beperkt tot – aardappelen, groente en fruit (AGF), brood, bake-off producten, eieren, uitschep- en uitsnijdproducten en producten welke gekoeld bewaard moeten worden teneinde microbiologisch bederf en/of kwaliteitsverlies tegen te gaan.
 • Diepvriesproducten: Houdbare producten die niet onder de overige categorieën van het lemma producten vallen en opgeslagen en vervoerd dienen te worden onder de temperaturen, vereist in deze conform de Nederlandse wetgeving.
 
 • Vitamientje: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Vitamientje B.V., statutair gevestigd te (6247 EP) Gronsveld aan de Veilingweg 31.
 
Artikel 2.
Werkingssfeer
 1. Tenzij anders overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden ten aanzien van alle door Vitamientje uitgebrachte aanbiedingen en Offertes, alsmede ten aanzien van alle door Vitamientje geleverde Producten en ten aanzien van alle door Vitamientje gesloten Overeenkomsten, voor zover voorgaande plaatsvinden binnen de Bedieningsgroothandel, ook als derden bij de uitvoering daarvan betrokken zijn.
 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op Overeenkomsten waarbij de Afnemer de Producten zelf (laat) verzamelen en afhaalt, dan wel de door de Afnemer bij Vitamientje door Vitamientje zelf afgeleverde Producten.
 
 1. Indien stilzwijgend, dan wel uitdrukkelijk een of meerdere malen van onderhavige algemene voorwaarden is afgeweken bij een Overeenkomst tussen Vitamientje en Afnemer, kan Afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot later nog tot stand te komen Overeenkomsten.
 
 1. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Afnemer en Vitamientje.
 
 1. Bij strijdigheid tussen de tekst op de Offertes, Overeenkomsten en/of Producten van Vitamientje en deze algemene voorwaarden, prevaleert de tekst van de Offertes, Overeenkomsten en/of Producten van Vitamientje.
 
 
Artikel 3.
Offertes, Overeenkomsten en leveringen
 1. Alle aanbiedingen en Offertes van Vitamientje zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 
 1. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij in de Offerte een andere geldigheidsduur vermeld staat.
 
 1. Indien aanvaarding van een Offerte op enig punt afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, dan is Vitamientje niet gebonden aan deze aanvaarding. Er komt in zulk geval geen Overeenkomst tot stand, tenzij Vitamientje hiervan schriftelijk ondubbelzinnig en duidelijk mededeling doet aan Afnemer.
 
 1. Overeenkomsten binden Vitamientje pas na ondubbelzinnige schriftelijke bevestiging hiervan door haar. Dit geldt eveneens voor Overeenkomsten van derden, door Vitamientje ingeschakeld.
 
 1. Door Vitamientje genoemde levertermijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging van de omstandigheden omtrent de (uitvoering van de) Overeenkomst, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de door Vitamientje geïndiceerde leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
 
 1. Bij niet-tijdige levering dient Vitamientje ten alle tijden schriftelijk in gebreke gesteld te worden, waarbij haar alsnog een redelijke termijn tot levering van de Producten dient te worden geboden.
 
 1. De termijn voor levering vangt pas aan nadat Vitamientje alle voor de levering vereiste gegevens heeft ontvangen van Afnemer
 
 1. Bij niet-tijdige levering door Vitamientje is Vitamientje slechts dan in gebreke indien haar een termijn van minimaal 7 dagen ter herstel – bij diepvriesproducten – en 24 uur – bij dag-, sous-vide, en koelverse producten – gegund wordt na reclame door Afnemer én zij schriftelijk in gebreke gesteld wordt.
 
 1. Vitamientje behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van haar Overeenkomsten met Afnemer uit te laten voeren door derden.
 
 1. Vitamientje is ten alle tijden gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Elke deellevering als gevolg hiervan wordt daarbij als een afzonderlijke levering behandeld.
 
 1. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Vitamientje tot levering van het gedeelte van de in de aanbieding begrepen Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel aangegeven prijs.
 
 1. Aanbiedingen gelden uitsluitend voor de in de offerte genoemde hoeveelheden van Producten en gelden niet voor nabestellingen, tenzij zulks expliciet schriftelijk vermeld is in de betreffende Offerte.
 
 1. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en dergelijke in door Vitamientje verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht door Vitamientje en deze binden Vitamientje dan ook op geen enkele manier.
 
Artikel 4.
Annulering, opzegging en ontbinding
 1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Vitamientje gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Afnemer, beslaglegging ten laste van de Afnemer die de nakoming van de Overeenkomst beïnvloedt, of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Vitamientje gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Vitamientje is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen, waaronder – doch niet beperkt tot - revindicatie van de onder haar eigendomsvoorbehoud vallende goederen.
 
 1. Onverminderd het hiervoor bepaalde en het bepaalde in de Overeenkomst tussen Afnemer en Vitamientje is Vitamientje gerechtigd de door Afnemer bestelde Producten uitsluitend onder rembours te leveren, dan wel betaling vooraf te verlangen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden ingeval Afnemer niet kredietwaardig is voor het bedrag van de Overeenkomst tussen hem en Vitamientje.
 
 1. In geval van opzegging of ontbinding door Vitamientje van de Overeenkomst met Afnemer is de vordering van Vitamientje op afnemer terstond opeisbaar.
 
 1. In het geval van eenzijdige annulering door de Afnemer van een door Vitamientje aanvaarde opdracht, zal de Afnemer aan Vitamientje als winstderving een bedrag ter grootte van 100% van de overeengekomen c.q. verschuldigde koopsom verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Vitamientje om in plaats daarvan nakoming te vorderen en/of vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade te vorderen.
 
 1. Debiteursverzuim van de zijde van Afnemer heeft te gelden als annulering van de Overeenkomst.
 
Artikel 5.
Risico-overgang
 1. Het risico voor verlies van of schade aan het Product, gekocht of besteld door Afnemer van Vitamientje gaat over op Afnemer op het moment van aflevering van het product door Vitamientje, dan wel de door haar ingeschakelde derde. Zulks geldt ook indien met Afnemer overeengekomen is dat de Producten geleverd zullen worden op een tijdstip dat geen vertegenwoordiger van Afnemer aanwezig is. Aflevering vindt plaats op de wijze en plaats zoals overeengekomen in de orderbevestiging van Vitamientje of zoals schriftelijk voorgesteld door Afnemer en schriftelijk bevestigd en aanvaard door Vitamientje.
 
 1. Het risico van misinterpretatie van opgegeven opdrachten die niet tijdig voor de uitvoering van de daaraan ten grondslag liggende Overeenkomst door afnemer schriftelijk bevestigd worden, ligt bij Afnemer.
 
 1. Vitamientje is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen als gevolg van het afleveren van de Producten.
 
 1. Indien de Producten niet of niet tijdig afgenomen worden door Afnemer, is de afnemer terstond in verzuim.
 
Artikel 6.
Prijs, betaling en incasso
 1. Afnemer is de prijs verschuldigd die Vitamientje in haar bevestiging van de Overeenkomst aan Afnemer heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vitamientje eenzijdig worden gecorrigeerd.
 
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zijn de door Vitamientje opgegeven prijzen gebaseerd op door Vitamientje gehanteerde minimumbasishoeveelheden en kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van de Offerte, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport, emballage, verpakkingen en verzekering. Alle voormelde kosten zijn voor rekening van de Afnemer. Vitamientje zal geen vrijstelling van welke belasting of heffing dan ook erkennen, tenzij Afnemer een deugdelijk en rechtsgeldig certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting aan Vitamientje ter hand stelt.
 
 1. Vitamientje is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig dienovereenkomstig aan te passen indien een of meerdere van de kostprijsbepalende factoren wijzigt in de periode tussen de datum van de Offerte en de datum van de levering van de Producten, ongeacht of de kostprijsverhoging reeds voorzienbaar was op het tijdstip van het uitbrengen van de Offerte. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% af van de overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, met dien verstande dat Vitamientje niet tot schadevergoeding gehouden is in zulk een geval.
 
 1. De koopprijs van de Producten is, indien niet anders is overeengekomen, in Euro’s, door de Afnemer verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Vitamientje is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.
 
 1. In het geval een Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is Afnemer – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Vitamientje, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke boete ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen alsmede een contractuele rente van 1% per kalendermaand – waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand geldt-, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
 
 1. Indien Vitamientje na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de Afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlands incassopraktijk gebruikelijk is. Wanneer hogere kosten ter incasso moesten worden gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door Afnemer in aanmerking.
 
 1. Levering van Producten en/of Diensten kan door Vitamientje tot na betaling van de factuurprijs worden opgeschort.
 
 1. Behoudens tegenbewijs zijn terzake van de overeenkomst de in de administratie van Vitamientje voorkomende gegevens beslissend.
 
 1. Indien tussen Afnemer en een van de regiovestigingen van Vitamientje overeengekomen is dat de leveringen van de Producten door de Customer Service van Vitamientje centraal gefactureerd wordt, treedt de Customer Service met betrekking tot de administratieve verwerking en incasso van de verschuldigde bedragen slechts op namens de regiovestiging. De tussen Afnemer en de regiovestiging van Vitamientje overeengekomen rechten en verplichtingen blijven in zulk een geval onverlet, en de Customer Service neemt daarmee geen zelfstandige verplichtingen op zich.
 
Artikel 7.
Hoeveelheden, afwijkingen en specificaties
 1. De door Afnemer bij Vitamientje bestelde hoeveelheden worden door Vitamientje automatisch aangepast aan de door haar gehanteerde minimumhoeveelheden. De daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheden worden vermeld door Vitamientje op het afleveringsdocument en dienovereenkomstig gefactureerd. Indien Afnemer niet binnen 12 uur na ontvangst van de Producten bezwaar maakt tegen de daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheid, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht overeen te komen met de bestelde en geleverde hoeveelheid.
 
 1. Bij leveringen van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groente, fruit, alsmede kaas en andere zuivelproducten, is een afwijking toegestaan van 10% op het bestelde gewicht.
 
 1. Alle door Vitamientje te leveren Producten voldoen aan de ten tijde van de levering in Nederland geldende wettelijke regelingen, alsmede aan de door de Europese Unie daaraan gestelde vereisten alsmede aan de HACCP-standaarden, voor zover deze niet reeds onder Nederlandse wetgeving verplicht in acht genomen moeten worden. Met inachtneming van het in de voorgaande volzin bepaalde draagt Afnemer er zorg voor en staat er jegens Vitamientje voor in dat de overeenkomst en het gebruik van de onder die overeenkomst vallende goederen, geheel in overeenstemming is met de daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen of andere overheidsmaatregelen, alsmede dat alle eventueel benodigde vergunningen, registraties en dergelijke tijdig worden verkregen en/of zijn verricht en ook overigens aan alle van overheidswege gestelde eisen tijdig worden voldaan.
 
 1. Indien door Vitamientje te leveren Producten dienen te voldoen aan additionele nationale wettelijke regelingen in het land van de Afnemer, dienen deze nadere vereisten tijdig en nauwkeurig gespecificeerd schriftelijk aan Vitamientje kenbaar te worden gemaakt en bij iedere (vervolg)opdracht opnieuw en nauwkeurig gespecificeerd te worden gemeld. Het voorafgaande geldt eveneens ingeval tussentijds een wijziging mocht optreden in de in het land van de Afnemer geldende wettelijke vereisten.
 
Artikel 8.
Garanties
 1. Vitamientje garandeert dat de door haar geleverde Producten en Diensten gedurende de in de Offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de Producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties, behoudens het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tussen Vitamientje en Afnemer. Door leveranciers aan Vitamientje gegeven garanties voor Producten zullen steeds aan Afnemers worden overgedragen. Voor zover er in de Offerte en/of op de website door Vitamientje geen garantietermijn wordt genoemd, geldt de garantietermijn tot een redelijke periode na levering van de Producten door Vitamientje, waarbij de bederfelijkheid van de Producten in ogenschouw genomen dient te worden. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van Afnemers niet aan.
 
 1. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Vitamientje is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing en het aangebracht hebben van veranderingen aan het product. De Afnemer komt tevens geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Vitamientje geen invloed op kon uitoefenen, daaronder begrepen fytosanitaire gevaren die buiten het voorzorg bereik van Vitamientje op grond van de voor haar geldende regelgeving vallen.
 
 1. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Afnemer. Vitamientje streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Afnemer niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 
 1. Onverminderd het voorgaande, verstrekt Vitamientje geen garantie tegen gebreken aan de Producten die het gevolg zijn van oorzaken die ontstaan door oorzaken die op kunnen treden buiten de voor Vitamientje geldende wettelijke kaders en die derhalve niet voor haar rekening kunnen komen.
 
Artikel 9.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Vitamientje is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag, dat vermeld staat op de factuur van de levering van de Producten waardoor de schade is veroorzaakt.
 
 1. Aansprakelijkheid van Vitamientje is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 
 1. Vitamientje is te allen tijde bevoegd in plaats van vergoeding van de factuurwaarde, de ondeugdelijke producten te vervangen.
 
 1. Vitamientje aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Afnemer voor: schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten en/of Diensten die door Vitamientje binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Vitamientje op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Vitamientje gebruik heeft gemaakt van door de Afnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Afnemer.
 
 1. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van Vitamientje is de Afnemer gehouden tot schadeloosstelling van Vitamientje voor alle kosten, schade en interesten, die voor Vitamientje mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden gesteld. De Afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Vitamientje.
 
 1. Afnemer vrijwaart Vitamientje tegen aanspraken van derden voor zover deze voortvloeien uit het handelen of nalaten van de Afnemer en tegen aanspraken van derden voortvloeiende uit schade waarvoor Vitamientje de aansprakelijkheid en schadeplichtigheid jegens Afnemer uitgesloten heeft.
 
 1. Voor zover de Producten een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum hebben, geldt dat Vitamientje geen aansprakelijkheid ten aanzien van die producten aanvaardt bij gebruik van deze Producten na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum.
 
 
Artikel 10.
Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van alle door Vitamientje aan Afnemer geleverde Producten blijft bij Vitamientje, zolang Afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit tussen Afnemer en Vitamientje gesloten Overeenkomst inzake de levering van deze voornoemde Producten jegens Vitamientje heeft voldaan en gaat pas dan over op Afnemer, wanneer Afnemer al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst ter zake van de geleverde Producten waarop deze Overeenkomst ziet jegens Vitamientje is nagekomen.
 
 1. Zolang de eigendom van het product niet op de Afnemer is overgegaan, is het Product onoverdraagbaar behoudens overdracht door Afnemer in de normale  uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De Producten kunnen niet verpand worden, noch in eigendom tot zekerheid overgedragen worden. Tevens kan ten aanzien van de Producten aan derden nimmer enig ander recht met betrekking tot de Producten worden verleend, behoudens overdracht in de normale uitoefening van beroep of bedrijf door leverancier.  De voornoemde verboden hebben een goederenrechtelijke werking ten aanzien van de Producten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 
 1. De Afnemer verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde Product aan Vitamientje toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van Afnemer de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Vitamientje hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het Product eigendom is van Vitamientje.
 
 1. Afnemer is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten van Vitamientje te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal. Vitamientje kan Afnemer vragen de polis van deze verzekering ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van deze verzekering is Vitamientje gerechtigd tot deze penningen.
 
 1. Als de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Vitamientje zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de Producten bij de Afnemer of derden terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Afnemer verleent Vitamientje toestemming om de Producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal Afnemer Vitamientje daartoe alle gelegenheid verschaffen. Afnemer verleent aan Vitamientje hierbij onherroepelijk volmacht tot betreding van de plaatsen en/of gebouwen waar de Producten zich bevinden. Verwijdering van de Producten geschiedt voor rekening van Afnemer.
 
Artikel 11.
Opslag en transport
 1. Vitamientje stelt de wijze van vervoer en het afleverschema voor de door Afnemer gekochte producten vast. Indien de Afnemer een andere wijze van vervoer wenst, is dit vervoer geheel voor eigen risico van Afnemer en komen de meerkosten hiervan voor rekening van Afnemer.
 
 1. Afnemer is verplicht te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden, een zo kort mogelijke wachttijd en een goede bereikbaarheid van de laad- en losfaciliteiten. Tevens draagt Afnemer er zorg voor dat lastdragers achter de eerste toegang tot het pand ter beschikking staan.
 
 1. Indien op verzoek de Producten door Vitamientje verder afgeleverd of opgehaald worden dan de eerste toegangspoort tot het gebouw van Afnemer, berust het risico van bederf, kwaliteitsverlies dan wel enige schade van of aan de Producten volledig bij Afnemer tijdens dat gedeelte van het laden en lossen.
 
 1. De verpakking voor eenmalig gebruik om Producten is inbegrepen bij de prijs van producten. Voor deze verpakkingen wordt geen statiegeld berekend, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk overeengekomen tussen Afnemer en Vitamientje. De kosten voor omverpakking, verwijdering van restmateriaal, etc. die gemaakt zijn als gevolg van een verzoek van Afnemer, worden apart gefactureerd door Vitamientje.
 
 1. De emballage voor meermalig gebruik wordt teruggenomen tegen het door Vitamientje vastgestelde statiegeld. In geval van vuile, beschadigde of zoekgeraakte emballage, behoudt Vitamientje zich het recht voor een deel van het statiegeld te behouden.
 
 1. Indien de Producten afgeleverd worden op pallets, rolcontainers of enig ander draagmiddel, dan worden deze als emballage in rekening gebracht door Vitamientje aan Afnemer, tenzij Afnemer aan Vitamientje identieke, onbeschadigde draagmiddelen retour worden gegeven.
 
 1. Alle emballage, anders dan die voor eenmalig gebruik, blijft uitdrukkelijk eigendom van Vitamientje en wordt Afnemer slechts ter leen aangeboden. Het risico van verlies, beschadiging of zoekraken van alle emballage is voor risico van Afnemer.
 
 1. Indien de producten op verzoek van Afnemer opgeslagen worden door Vitamientje, geschiedt zulks volledig voor rekening en risico van Afnemer. Vitamientje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze producten. Ook verzekering van de producten komt in zulk geval volledig voor rekening en risico van Afnemer.
 
 1. Tijdens het intern transport en de interne opslag van de producten, dient Afnemer er ten alle tijden voor te zorgen dat zulks geschiedt conform de meest recente wet- en regelgeving alsmede eventueel aanvullende HACCP-voorschriften. In het geval dat Afnemer een eigen hygiënecode hanteert binnen zijn onderneming, dient hij Vitamientje hiervan voorafgaand aan de levering schriftelijk op de hoogte te stellen.
 
Artikel 12.
Reclame
 1. De Afnemer, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Vitamientje geleverde Producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
 
 1. Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met de Overeenkomst moeten door Afnemer schriftelijk gemeld worden aan Vitamientje binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard in de staat zoals zij zijn afgeleverd.
 
 1. Op voorwaarde dat de Afnemer heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam  is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Vitamientje de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten te vervangen door nieuwe Producten, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Vitamientje met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van Afnemers met betrekking tot gebreken aan Producten onverlet.
 
 1. De reclametermijn voor de door Vitamientje verstrekte facturen bedraagt 7 dagen na datum van verzending van de factuur door Vitamientje. Indien Afnemer niet binnen deze tijd reclameert, wordt de factuur geacht correct te zijn.
 
 1. In de branche gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht en dergelijke aan de Producten en schade die is ontstaan aan de producten als gevolg van een doen of nalaten door afnemer komen niet voor reclame in aanmerking.
 
 1. Het recht van reclame vervalt indien Afnemer de Producten in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft (doen) be- of verwerken, dan wel doorgeleverd heeft.
 
 1. Indien Vitamientje schriftelijk een retourregeling met Afnemer overeengekomen is, dienen de aan Vitamientje te retourneren producten in hoeveelheid te worden gespecificeerd. Dag- en koelverse alsmede diepvriesproducten kunnen niet geretourneerd worden.
 
Artikel 13.
Overmacht
 1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen hieronder wordt verstaan in de wet en de jurisprudentie, verstaan de omstandigheid die de nakoming van een Overeenkomst verhindert en niet is toe te rekenen aan degene die de verbintenis uit deze Overeenkomst op zich heeft genomen.
 
 1. Tijdens een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de partij die aan de verbintenis moet voldoen opgeschort. Wanneer deze situatie langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Artikel 14.
Onverbindendheid bepalingen
 1. Ingeval dat in rechte komt vast te staan dat enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is, dan wel vernietigd / nietig is, tast dit voor het overige deze algemene voorwaarden niet aan.
 
 1. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is, dan wel vernietigd / nietig is, treedt voor deze bepaling een bepaling in de plaats die naar inhoud en strekking overeenkomt met de bedoeling van partijen.
 
Artikel 15.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle Overeenkomsten door of namens Vitamientje gesloten, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
 1. Enkel de rechter van het ressort waarin de vestigingsplaats van Vitamientje gelegen is, is bevoegd kennis te nemen en te oordelen in geschillen voortvloeiende uit enige Overeenkomst door of namens Vitamientje gesloten, alsmede uit deze algemene voorwaarden.
 
 1. Onverminderd het bepaalde in sub 2 van artikel 15 van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Vitamientje bevoegd een geschil voortvloeiende uit enige Overeenkomst door of namens Vitamientje gesloten, alsmede uit deze algemene voorwaarden voor te leggen aan de competente rechter van de woon- of vestigingsplaats van Afnemer
 
Artikel 16.
Vindplaats en terhandstelling
 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Limburg. Tevens zijn zij te raadplegen op de website van Vitamientje: HIERIN DE HYPERLINK DIE DIRECT NAAR DE AVV LEIDT, NIET NAAR DE ALGEMENE SITE!
 
 1. In het geval dat van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt gemaakt, blijft de Nederlandse tekst bindend als origineel en als uitgangspunt in uitleggeschillen gelden.